បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

adopt (បច្ចុប្បន្នប្រក្រតីបុរសទីបីឯកវចនៈ adopts, កិតកបទបច្ចុប្បន្ន adopting, អតីតប្រក្រតី និង កិតកបទអតីត adopted)

  1. យកមកប្រើ, យកមកអនុវត្តតាម, យក~តាម