បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

adventurous (លើស more adventurous, ផ្ដាច់ most adventurous)

  1. ផ្សងព្រេង, ប៉ិនផ្សងព្រេង, ពូកែផ្សងព្រេង
  2. ចេះក្ដាប់ឱកាស
  3. ផ្សងគ្រោះថ្នាក់