បើកបញ្ជីមេ

អង់គ្លេសកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 370: The first argument to the function full_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. ផ្សងព្រេង, ប៉ិនផ្សងព្រេង, ពូកែផ្សងព្រេង
  2. ចេះក្ដាប់ឱកាស
  3. ផ្សងគ្រោះថ្នាក់