បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

បដិបក្ខ \ge បច្ចាមិត្ត \ge មារ