បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

មាតិកា

អង់គ្លេស~ខ្មែរកែប្រែ

នាមកែប្រែ

advice (នាម​រាប់​មិន​បាន)

  1. ដំបូន្មាន
  2. ឱវាទ
  3. ពាក្យណែនាំ
  4. ការទូមាន

ការ​បញ្ចេញ​សម្លេងកែប្រែ

ពាក្យផ្សំកែប្រែ

  1. advice note — លិខិតជូនព័ត៌មាន,​លិខិតជូនយោលបល់, លិខិតបញ្ជាក់ដល់អតិថិជននូវព័ត៌មានលំអិតពីទំនិញដែលបានបញ្ជានោះ មិនទាន់បញ្ជូនដល់
  2. advice of collection — លិខិតជូនដំណឹងស្តីពីការប្រមូលប្រាក់
  3. advice of dispatch — លិខិតជូនដំណឹងបញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវដែក
  4. advice of shipment — លិខិតជូនដំណឹងបញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវទឹក
  5. amendment advice — លិខិតជូនដំណឹងស្តីពីការកែសំរួល ឬវិសោធនកម្ម
  6. as per advice — យោងតាមការជូនដំណឹង