បើកបញ្ជីមេ

មាតិកា

អង់គ្លេង~ខ្មែរកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

advisory (more advisory, the most advisory) សម្រាប់ឲ្យយោបល់, សម្រាប់ពិគ្រោះឫឲ្យយោបល់

នាមកែប្រែ

advisory (Plural: advisories) ការផ្ដល់ជាយោបល់, ការពិគ្រោះយោបល់

ការបញ្ចេញសម្លេងកែប្រែ

  • advisory /ədváɪzṛi/

ពាក្យផ្សំកែប្រែ

  1. advisory board council — ក្រុមប្រឹក្សា
  2. advisory board — ក្រុមទីប្រឹក្សា
  3. advisory opinion — មតិពិគ្រោះសេចកី្តជូនយោបល់
  4. Advisory opinion — មតិពិគ្រោះ, មតិផ្តល់យោបល់