បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

អាកាសសិលា, ឧក្កបាតវិទ្យា,