បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អាកាសសិលា, ឧក្កបាតវិទ្យា,