អង់គ្លេសកែប្រែ

គុណកិរិយាកែប្រែ

after

  1. ក្រោយពី, បន្ទាប់ពី, ចាប់ពី

ធ្នាក់កែប្រែ

after

  1. ក្រោយ, ក្រោយពី
  2. បន្ទាប់ពី~មក