បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

ធ្នាក់កែប្រែ

against

  1. ប្រឆាំងនឹង, តទល់នឹង, តទល់, ទល់