អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

age

  1. (ផែនដីវិទ្យា) យុគ
  2. (ប្រវត្តិសាស្ត្រ) យុគ, យុគៈសម័យ