បើកបញ្ជីមេ

អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

agent noun

  1. នាមការក៍ រឺ ការកនាម