បារាំងកែប្រែ

  1. (វិជ្ជាមេផ្ទះ) ជ្រួលច្រាលចិត្ត

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. សទ្ទានុក្រមខេមរយានកម្ម បារាំង-ខ្មែរ វិទ្យាស្ថានខេមរយានកម្ម នៃក្រសួងអប់រំជាតិ ភ្នំពេញ ១៩៧៣