បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

agree (agree)

  1. ត្រូវរូវគ្នា
  2. យល់ស្រប