បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

ក្សេត្រសាស្ត្រ, កសិកិច្ច