បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

ឈ្នាប់កែប្រែ

albeit

  1. យ៉ាងណាក៏ដោយ, បើទោះបីថា~ជា~យ៉ាងណាក្ដី, តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែមាន
  2. ថ្វីត្បិត~តែ~