បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

  1. គ្រប់ទិស, គ្រប់ទិសទាំងអស់