បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

សុភាសិតកែប្រែ

all the world's a stage

  1. លោកិយទាំងមូលគឺជាឆាកល្ខោន។