បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

សុភាសិតកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 203: The first argument to the function language_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. លោកិយទាំងមូលគឺជាឆាកល្ខោន។