បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

  1. ស្វាមីភក្ដិ, ភក្ដីភាព, សេចក្ដីស្មោះស្ម័គ្រ ន.