អង់គ្លេសកែប្រែ

ឈ្នាប់កែប្រែ

although

  1. ទោះយ៉ាងណា, ទោះបីយ៉ាងណា~នោះទេ។
  2. ទោះបីយ៉ាងនេះក្ដី~ក៏ព្រោះតែ