1. ឧព្វេធ

បារាំងកែប្រែ

  1. (ភូមិវិទ្យា) រយៈកំពស់, កំពស់

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. សទ្ទានុក្រមខេមរយានកម្ម បារាំង-ខ្មែរ វិទ្យាស្ថានខេមរយានកម្ម នៃក្រសួងអប់រំជាតិ ភ្នំពេញ ១៩៧៣