បារាំងកែប្រែ

  1. (រូបវិទ្យា-គីមី) អាលុយមីញ៉ូម
  2. ញ៉ូម

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. សទ្ទានុក្រមខេមរយានកម្ម បារាំង-ខ្មែរ វិទ្យាស្ថានខេមរយានកម្ម នៃក្រសួងអប់រំជាតិ ភ្នំពេញ ១៩៧៣