បើកបញ្ជីមេ

អង់គ្លេសកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំលេងកែប្រែ

  • IPA(No language code specified.): əˈnækɹəˌnɪzm̩

នាមកែប្រែ

  1. ការនិយាយខុសទំនង , ការនិយាយផ្ទុយពីការពិត