បារាំងកែប្រែ

នាមកែប្រែ

anatomie

  1. (វិជ្ជាមេផ្ទះ) កាយវិភាគវិទ្យា
  2. (វេជ្ជសាស្ត្រ) កាយវិភាគសាស្ត្រ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. សទ្ទានុក្រមខេមរយានកម្ម បារាំង-ខ្មែរ វិទ្យាស្ថានខេមរយានកម្ម នៃក្រសួងអប់រំជាតិ ភ្នំពេញ ១៩៧៣ ទំព័រ១៤