អង់គ្លេសកែប្រែ

ឈ្នាប់កែប្រែ

and

  1. និង, ហើយ, ហើយក៏, និង~ក៏, និង~ទៀត, ហើយ~ក៏, ដែល, ហើយនិង
  2. ព្រមទាំង