បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

សព្វនាមកែប្រែ

another

  1. អ្នកផ្សេង, អ្នកដទៃ, គេម្នាក់,

គុណនាមកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 370: The first argument to the function full_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. ផ្សេងៗ, ដទៃ, ដោយឡែក, ទៀត