បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

សព្វនាមកែប្រែ

another

  1. អ្នកផ្សេង, អ្នកដទៃ, គេម្នាក់,

គុណនាមកែប្រែ

another (លើស more another, ផ្ដាច់ most another)

  1. ផ្សេងៗ, ដទៃ, ដោយឡែក, ទៀត