បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

any (លើស more any, ផ្ដាច់ most any)

  1. ទាំងប៉ុន្មាន, ខ្លះ, មួយចំនួន, ណា
  2. គ្រប់ (ប្រើក្នុងល្បះបដិសេធ រឺ ល្បះស្របបែបបដិសេធ)