បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 370: The first argument to the function full_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. ទាំងប៉ុន្មាន, ខ្លះ, មួយចំនួន, ណា
  2. គ្រប់ (ប្រើក្នុងល្បះបដិសេធ រឺ ល្បះស្របបែបបដិសេធ)