បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

  1. ឱ្យលេចឡើង (សកម្ម)
  2. លេចឡើង កិ. (អកម្ម)