បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

applied (លើស more applied, ផ្ដាច់ most applied)

  1. អនុវត្ត