អង់គ្លេសកែប្រែ

គុណកិរិយាកែប្រែ

approximately

  1. ប្រហែល, ប្រមាណ, ប្រហែលពី