បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

April

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី april)

អង់គ្លេសកែប្រែ