បារាំងកែប្រែ

នាមកែប្រែ

argent

  1. ប្រាក់
  2. (កសិកម្ម) ប្រាក់

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. សទ្ទានុក្រមខេមរយានកម្ម បារាំង-ខ្មែរ វិទ្យាស្ថានខេមរយានកម្ម នៃក្រសួងអប់រំជាតិ ភ្នំពេញ ១៩៧៣ ទំព័រ២១