បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

argue (បច្ចុប្បន្នប្រក្រតីបុរសទីបីឯកវចនៈ argues, កិតកបទបច្ចុប្បន្ន argueing, អតីតប្រក្រតី និង កិតកបទអតីត argueed)

  1. ប្រកែក, ឈ្លោះ