បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

arm (បច្ចុប្បន្នប្រក្រតីបុរសទីបីឯកវចនៈ arms, កិតកបទបច្ចុប្បន្ន arming, អតីតប្រក្រតី និង កិតកបទអតីត armed)

  1. ប្រដាប់អាវុធ, បំពាក់អាវុធ

នាមកែប្រែ

  1. ដៃ (រាប់ពីស្មាមកដល់ចុងម្រាមដៃ)