បើកបញ្ជីមេ

អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 370: The first argument to the function full_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. ប្រដាប់អាវុធ, បំពាក់អាវុធ

នាមកែប្រែ

  1. ដៃ (រាប់ពីស្មាមកដល់ចុងម្រាមដៃ)