បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

aromatic wood

ឈើក្រអូប