បារាំងកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

artificiel

  1. និមិត
  2. ស្ល
  3. (រូបវិទ្យាគីមី, កសិកម្ម, ធម្មជាតិវិទ្យា) និមិត
  4. (ភូមិវិទ្យា) ស្ល
  5. (ភូមិវិទ្យា) វិទ្យាសាស្ត្រ (សិប្បនិម្មិត)
  6. (ភូមិវិទ្យា) សត្វ(សិប្បនិម្មិត)
  7. (កសិកម្ម) ដោយមនុស្ស (សិប្បនិម្មិត)

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. សទ្ទានុក្រមខេមរយានកម្ម បារាំង-ខ្មែរ វិទ្យាស្ថានខេមរយានកម្ម នៃក្រសួងអប់រំជាតិ ភ្នំពេញ ១៩៧៣ ទំព័រ២២-២៣