អង់គ្លេសកែប្រែ

ឈ្នាប់កែប្រែ

as

  1. ខណៈនោះដែរ
  2. ក៏ព្រោះតែ, តាមតែ
  3. ដូចជា
  4. យោងទៅតាម
  5. កាលណា, ដរាបណា, កាលគ្រា

ធ្នាក់កែប្រែ

as

  1. ថា
  2. តាមរយៈ
  3. ដូច