បារាំងកែប្រែ

នាមកែប្រែ

aspect

  1. (កីឡា, ធម្មជាតិវិទ្យា) ទិដ្ឋភាព

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. សទ្ទានុក្រមខេមរយានកម្ម បារាំង-ខ្មែរ វិទ្យាស្ថានខេមរយានកម្ម នៃក្រសួងអប់រំជាតិ ភ្នំពេញ ១៩៧៣ ទំព័រ២៣

អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

ឯកវចនៈ
aspect

ពហុវចនៈ
aspects

  1. ទិដ្ឋភាព។