អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

association

  1. សមាគម

បារាំងកែប្រែ

នាមកែប្រែ

association

  1. (ធម្មជាតិវិទ្យា) បណ្ដុំ
  2. (កីឡា) សមាគម

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. សទ្ទានុក្រមខេមរយានកម្ម បារាំង-ខ្មែរ វិទ្យាស្ថានខេមរយានកម្ម នៃក្រសួងអប់រំជាតិ ភ្នំពេញ ១៩៧៣ ទំព័រ២៤