បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

ភាសាអង់គ្លេសកែប្រែ

asthma (ន.) ជំងឺហឺត