បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

គុណកិរិយាកែប្រែ

at all

  1. ឡើយ, ទាល់តែសោះ (ល្បះអវិជ្ជមាន)