អង់គ្លេសកែប្រែ

កន្សោមមានធ្នាក់កែប្រែ

Lua error in Module:links at line 214: The first argument to the function language_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. យ៉ាងហោចណាស់, យ៉ាងសម្អុយ, យ៉ាងតិចណា