អង់គ្លេសកែប្រែ

កន្សោមមានធ្នាក់កែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 90: bad argument #1 to 'inNamespace' (unrecognized namespace name 'Appendix').

  1. យ៉ាងហោចណាស់, យ៉ាងសម្អុយ, យ៉ាងតិចណា
  2. ទោះបី