បើកបញ្ជីមេ

at the grandest scale

  1. ច្រើនបំផុត, ក្រាស់ក្រែលបំផុត, ទំហំធំបំផុត, សន្ធឹកសន្ធាប់បំផុត, សម្បើមបំផុត កមធ.