បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

at war

  1. កំពុងមានចំបាំង, កំពុងមានសង្គ្រាម