បារាំង កែប្រែ

នាម កែប្រែ

  1. (ភូមិវិទ្យា, រោងជាង)រោងជាង

ឯកសារយោង កែប្រែ

  1. សទ្ទានុក្រមខេមរយានកម្ម បារាំង-ខ្មែរ វិទ្យាស្ថានខេមរយានកម្ម នៃក្រសួងអប់រំជាតិ ភ្នំពេញ ១៩៧៣ ទំព័រ២៥