បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

{{subst:#invoke:language utilities|lookup_language|en|names}}កែប្រែ

នាមកែប្រែ

atheroscleroses (ឯកវចនះ atherosclerosis)

  1. ទំរង់​ពហុវចនះ​របស់ atherosclerosis