អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

attach

  1. (ជីវវិទ្យា) តោង
  2. (ភូគព្ភវិទ្យា) ភ្ជាប់