បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

attraction

  1. ទំនាញ
  2. អាកស្សនា
  3. ការស្រូបអារម្មណ៍
  4. ការទាញមក