បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

attractiveness

  1. (n) ភាព​ទាក់ទាញ​ចិត្ត
  2. (n) ភាព​សង្ហាមាន​មន្តស្នេហ៍