បើកបញ្ជីមេ

អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 370: The first argument to the function full_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. សន្និដ្ឋាន, ប៉ាន់ស្មាន