បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

attribute (បច្ចុប្បន្នប្រក្រតីបុរសទីបីឯកវចនៈ attributes, កិតកបទបច្ចុប្បន្ន attruting, អតីតប្រក្រតី និង កិតកបទអតីត attributed)

  1. សន្និដ្ឋាន, ប៉ាន់ស្មាន