បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

August

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី august)