បារាំងកែប្រែ

នាមកែប្រែ

avis

  1. (វិជ្ជាមេផ្ទះ) យោបល់

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. សទ្ទានុក្រមខេមរយានកម្ម បារាំង-ខ្មែរ វិទ្យាស្ថានខេមរយានកម្ម នៃក្រសួងអប់រំជាតិ ភ្នំពេញ ១៩៧៣ ទំព័រ២៧